RODO

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

     ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorami danych są:

1. Marek Kaleta i Maciej Kaleta jako wspólnicy działający w ramach KALMAR s.c. Marek Kaleta, Maciej Kaleta, 33-340 Stary Sącz, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 13, NIP 7343554256 e-mail: bi[email protected] tel.  +48 440 17 49 zwany dalej Administratorem 1;

2. KALMAR sp. z o.o., Paszyn 378, 33-326 Mogilno, NIP 7343406828 e-mail: bi[email protected] tel.  +48 440 29 31 zwany dalej Administratorem 2;

3. Marta Kaleta prowadząca działalność pod nazwą KALMAR, 33-300 Nowy Sącz,
ul. Dojazdowa 8, NIP 734 153 76 44 e-mail: [email protected]; tel.  +48 18 440 29 31 zwany dalej Administratorem 3,

jako WSPÓŁADMINISTRATORZY danych osobowych.

KLIENCI I KONTRAHENCI

Cel przetwarzania
Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
⦁ wykonania obowiązków wynikających z umowy oraz w celu zawarcia umowy,
⦁ wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
⦁ realizacji działań marketingowych, w tym za pomocą prezentacji na stronie WWW,
⦁ badania satysfakcji klientów,
⦁ zapewnienia bezpieczeństwa mienia i pracowników,
⦁ komunikacji z kontrahentami,
⦁ ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

Podstawa prawna
Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi:
⦁ zawarcie i realizacja umowy z administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
⦁ wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
⦁ zgoda, w zakresie danych, które nie są niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z administratorem, w szczególności w zakresie działań marketingowych, w tym
za pomocą prezentacji na stronie WWW (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
⦁ prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie badania satysfakcji klientów, zapewnienia bezpieczeństwa mienia i pracowników oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych
Odbiorcą danych osobowych mogą być:
⦁ podmioty, którym administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. realizatorzy usług informatycznych oraz firmy, organy i instytucje, do których w imieniu stron administrator będzie kierował korespondencję lub zapytania;
⦁ organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i inne organy administracji publicznej;
⦁ firmy współpracujące.

Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa oraz do zakończenia umowy z administratorem i przedawnienia wynikających
z niej roszczeń a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody do momentu cofnięcia tej zgody; w przypadku badania satysfakcji klientów dane będą przechowywane do momentu zgłoszenia przez stronę sprzeciwu.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, strona ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Strona posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu – wyłącznie na zasadach określonych
w RODO. Strona ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku zamiaru przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej informacja o tym zamiarze zostanie przekazana odrębnym komunikatem.

Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy
z administratorem, konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z administratorem.
W przypadku zamiaru przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej informacja o tym zamiarze zostanie przekazana odrębnym komunikatem.

Podział obowiązków administratorów
Administratorzy, o których mowa w pkt. 1, dokonali podziału obowiązków, jakie nakłada na nich RODO w szczególności, w następujący sposób:
⦁ pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą oraz udzielanie osobie, której dane dotyczą, wszelkich informacji, o których mowa
w art. 13 i 14 RODO oraz prowadzenie z nią wszelkiej komunikacji na mocy
art. 15–22 i 34 RODO w sprawie przetwarzania – Administrator 1,
⦁ zgłaszanie stwierdzonego naruszenia ochrony danych osobowych właściwemu organowi nadzorczemu na podstawie art. 33 RODO – Administrator 2,
⦁ prowadzenie uprzednich konsultacji z organem nadzorczym na podstawie art. 36 RODO – Administrator 3.

Zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy administratorami jest udostępniana podmiotom, których dane dotyczą, w siedzibie każdego z administratorów.

OSOBY WSKAZANE DO KONTAKTU LUB WSPÓŁPRACY PRZEZ KONTRAHENTÓW

Źródło danych
Pani/Pana dane osobowe Administrator uzyskał od swojego kontrahenta
w związku z realizacją umowy i będą to w szczególności Pani/Pana dane identyfikacyjne i kontaktowe.

Cel przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO to jest w sytuacji, w której jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
⦁ podmioty uprawnione do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa;
⦁ inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe;
⦁ firmy, organy i instytucje, do których w imieniu stron administrator będzie kierował korespondencję lub zapytania.

W przypadku zamiaru przekazania Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej zostanie Pani/Pan o tym poinformowany odrębnym komunikatem.

Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa oraz do zakończenia umowy z administratorem i przedawnienia wynikających
z niej roszczeń, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody do momentu cofnięcia tej zgody. W przypadku badania satysfakcji klientów dane będą przechowywane do momentu zgłoszenia przez stronę sprzeciwu.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, strona ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy
z administratorem, konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z administratorem.
W przypadku zamiaru przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej informacja o tym zamiarze zostanie przekazana odrębnym komunikatem.

Monitoring wizyjny
W przypadku osobistego stawiennictwa w siedzibie Administratora uprzejmie informuję, iż teren firmy objęty jest systemem monitoringu wizyjnego. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa, w tym osób tam pracujących. Źródłem danych są zapisy z kamer systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy. Więcej informacji na temat monitoringu wizyjnego można uzyskać w sekretariacie Administratora, który obsługuje system monitoringu.

Podział obowiązków administratorów
Administratorzy, o których mowa w pkt. 1, dokonali podziału obowiązków, jakie nakłada na nich RODO, w szczególności w następujący sposób:
⦁ pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą oraz udzielanie osobie, której dane dotyczą, wszelkich informacji, o których mowa
w art. 13 i 14 RODO oraz prowadzenie z nią wszelkiej komunikacji na mocy art. 15-22 i 34 RODO w sprawie przetwarzania – Administrator 1,
⦁ zgłaszanie stwierdzonego naruszenia ochrony danych osobowy właściwemu organowi nadzorczemu na podstawie art. 33 RODO – Administrator 2,
⦁ prowadzenie uprzednich konsultacji z organem nadzorczym na podstawie art. 36 RODO – Administrator 2.

Zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy administratorami jest udostępniana podmiotom, których dane dotyczą, w siedzibie każdego z administratorów.

REKRUTACJA
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji i selekcji jest Marek Kaleta, Maciej Kaleta jako wspólnicy działający w ramach KALMAR s.c. Marek Kaleta, Maciej Kaleta, 33-340 Stary Sącz, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 13 (siedziba ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 13, 33-340 Stary Sącz), NIP 7343554256 e-mail: [email protected]; tel. +48 544 46 50, jako pracodawca.
2. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) a w przypadku wyrażenia zgody, także w zakresie szerszym, niż określony w kodeksie pracy oraz w kolejnych naborach pracowników Administratora na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku danych pozyskanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora jako przyszłego pracodawcy, realizowany w celu weryfikacji kompetencji i predyspozycji kandydata.
3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, w szczególności podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania, usuwania awarii oraz przechowywania danych.
5. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 12 miesięcy, w zależności od wyrażonej w tym zakresie woli kandydata do pracy.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje w szczególności prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Administratora. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.
9. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
10. Administrator nie planuje przekazywać danych osobowych do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
11. Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
12. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną usunięte, z zastrzeżeniem zgody kandydata na dalsze przechowywanie CV.
✓  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedłożonym CV dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, w zakresie szerszym niż określony w kodeksie pracy.
✓  W przypadku nie podjęcia pracy wyrażam zgodę i proszę o przechowanie mojego CV przez okres 12 miesięcy w celu uwzględnienia mojej kandydatury w przyszłych rekrutacjach, w szczególności w ramach zastępstw.
✓  Oświadczam, iż zapoznałem/am się z poniższą informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych i jest ona dla mnie w pełni zrozumiała.